Skip to content

Privacy Policy

World Sports Company respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. World Sports Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

World Sports Company gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een aanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen via onze contactformulier. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

World Sports Company verkoopt uw gegevens niet

World Sports Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij World Sports Company

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. World Sports Company gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken bij World Sports Company geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van World Sports Company, dan kunt u altijd ons per email een bericht sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Terms & Conditions

van de besloten vennootschap World Sports Company B.V., statutair gevestigd te Alkmaar

 Artikel 1: definities

 1. Afnemer/Opdrachtgever: de wederpartij die met de besloten vennootschap World Sports Company B.V. (nader te noemen: WSC) een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij WSC een offerte opvraagt en door WSC een offerte wordt toegezonden.
 2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen WSC en de Afnemer/Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van WSC, evenals op alle door WSC te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer/Opdrachtgever.
 2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Afnemer/Opdrachtgever zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 4. Indien WSC niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat WSC het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien de Afnemer/Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Afnemer/Opdrachtgever omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van WSC zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer/Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft WSC het recht het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van WSC kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer/Opdrachtgever worden aanvaard.
 3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door WSC naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.
 4. Alle door WSC verstrekte opgaven van soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege WSC voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij WSC in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door WSC.
 2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst.
 3. Indien met de Afnemer/Opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer/Opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer/Opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer/Opdrachtgever.
 4. WSC is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 5. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WSC is het de Afnemer/Opdrachtgever verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 6. WSC is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van WSC dan wel derden waaronder andere Afnemer/Opdrachtgevers.
 7. De Afnemer/Opdrachtgever kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer/Opdrachtgever verstrekte gegevens van soorten, formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. WSC behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan WSC nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer/Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van WSC om ten opzichte van de Afnemer/Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer/Opdrachtgever dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst

 1. De Afnemer/Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door WSC niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer/Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
 2. De Afnemer/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van WSC krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.
 3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer/Opdrachtgever is slechts mogelijk indien WSC daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is WSC gerechtigd een schadeloosstelling bij de Afnemer/Opdrachtgever in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Afnemer/Opdrachtgever worden doorberekend. De Afnemer/Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart WSC ter zake.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WSC is de Afnemer/Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 5. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 4 genoemd kan WSC de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer/Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door WSC geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval worden daaronder begrepen de kosten die WSC reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.  Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Afnemer/Opdrachtgever, is de Afnemer/Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij WSC ter zake.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van WSC blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal WSC de Afnemer/Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. WSC kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door WSC opgegeven prijzen zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 2. De prijs die WSC voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
 3. WSC is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer/Opdrachtgever separaat door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Afnemer/Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 4. WSC is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Afnemer/Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat WSC haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is WSC gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

 1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden in euro’s en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 2. De Afnemer/Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Afnemer/Opdrachtgever is slechts toegestaan indien WSC de vordering van de Afnemer/Opdrachtgever schriftelijk heeft erkend.
 3. WSC is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
 4. De Afnemer/Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van WSC zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan WSC te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat WSC daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van WSC tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Afnemer/Opdrachtgever is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan WSC te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verbandhoudende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de Afnemer/Opdrachtgever in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door WSC voor nodig is. WSC is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de Afnemer/Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.
 5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 6. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer/Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die WSC ten opzichte van de Afnemer/Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 7. WSC is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Afnemer/Opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
 8. Indien WSC genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer/Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,–.

Artikel 8: Levertijden

 1. De door WSC opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
 2. De levertijd vangt eerst aan wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van WSC, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 3. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke WSC bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van WSC kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.
 4. Indien WSC de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
 5. Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van WSC op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
 6. Bij niet tijdige levering dient WSC eerst schriftelijk door de Afnemer/Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij WSC een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 14 dagen. WSC kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

Artikel 9: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. WSC is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle Overeenkomsten worden door WSC uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
 2. WSC is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft WSC wel het recht om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
 3. De Afnemer/Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door WSC voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door WSC mogelijk te maken.
 4. Indien de Afnemer/Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens WSC voldoet, is WSC bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. WSC kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer/Opdrachtgever. De Afnemer/Opdrachtgever is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart WSC ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van de Overeenkomst heeft WSC bovendien het recht om, boven de reeds voor de uitvoering van de Overeenkomst door haar gemaakte kosten, de Afnemer/Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50 % van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de Overeenkomst, onverminderd het recht van WSC op volledige schadevergoeding. Alsdan is de Afnemer/Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart hij WSC ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt te allen tijde door WSC bepaald.
 2. Levering van de door WSC te leveren zaken vindt plaats op het door de Afnemer/Opdrachtgever aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De Afnemer/Opdrachtgever is gehouden de door WSC af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.
 3. Het aannemen van de door WSC aan de Afnemer/Opdrachtgever geleverde zaken geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de Afnemer/Opdrachtgever.
 4. WSC is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de Afnemer/Opdrachtgever de door WSC af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer/Opdrachtgever. WSC heeft alsdan te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.
 5. Indien er sprake is van inruil en de Afnemer/Opdrachtgever in afwachting van de nieuwe door WSC te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de Afnemer/Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van WSC.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. WSC blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Afnemer/Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
 2. WSC heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De Afnemer/Opdrachtgever machtigt WSC of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
 3. De door WSC afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de Afnemer/Opdrachtgever worden verwerkt en doorverkocht.
 4. Het is de Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken dan wel met enig ander recht te bezwaren. De Afnemer/Opdrachtgever is voorts verplicht en gehouden WSC terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Afnemer/Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van WSC:
  1. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan WSC ter inzage te geven;
  2. alle aanspraken van de Afnemer/Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de door WSC geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan WSC op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 6. de vorderingen die de Afnemer/Opdrachtgever verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door WSC geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan WSC op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  1. de door WSC geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
 7. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die WSC ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
 8. Indien WSC geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Afnemer/Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan WSC te verpanden dan wel te verhypothekeren, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.

Artikel 12: Reclames

 1. WSC zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
 2. De Afnemer/Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door WSC geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan WSC onmiddellijk doch uiterlijk binnen8 uurna de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.
 3. Indien de Afnemer/Opdrachtgever niet binnen8 uurna het tijdstip van uitvoering en aflevering WSC wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer/Opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
 4. De Afnemer/Opdrachtgever is gehouden bij eventueel door hem geconstateerde fouten en gebreken hiervan aantekening te maken op de vrachtbrief en voorts de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, daaronder dient in ieder geval te zijn begrepen het overleggen van deugdelijk fotomateriaal.
 5. WSC dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Afnemer/Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer/Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van WSC terecht zijn, heeft WSC de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, dan wel in overleg met de Afnemer/Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Afnemer/Opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
 6. De door WSC geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer/Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer/Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
 7. Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van8 uurnaar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer/Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van WSC voor de Afnemer/Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 8. De Afnemer/Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien WSC in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade

 1. WSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Afnemer/Opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van WSC. In dat geval is WSC enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van WSC wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van WSC om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst met een maximum van € 12.500,–. WSC is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer/Opdrachtgever daarbij inbegrepen.
 3. WSC is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WSC.
 5. De afnemer/Opdrachtgever vrijwaart WSC voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer/Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door WSC geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van WSC om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van WSC kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden WSC van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door WSC zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van WSC evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.
 3. Ingeval van overmacht heeft WSC het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer/Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Ontbinding en beëindiging

 1. Indien de Afnemer/Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft WSC het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer/Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer/Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan WSC te vergoeden.
 2. WSC is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Afnemer/Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen: 
  1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer/Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
  2. het faillissement van de Afnemer/Opdrachtgever wordt aangevraagd;
 3. de Afnemer/Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. 1. aan de Afnemer/Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Afnemer/Opdrachtgever wordt aangevraagd;

 5. de Afnemer/Opdrachtgever overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
 6. de onderneming van de Afnemer/Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
 7. WSC in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. de Afnemer/Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van WSC dan wel van derden waaronder andere Afnemer/Opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
 9. de Afnemer/Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
 10. de Afnemer/Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
 11. Indien WSC op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 16: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WSC is het de Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van WSC te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.
 2. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer/Opdrachtgever per overtreding aan WSC een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan WSC van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.
 3. Deze voorwaarden zijn gezien de in lid 1 gedane rechtskeuze opgesteld in het Nederlands en tevens vertaald in het Engels. Ingeval van enige discrepantie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan, zal de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn.

Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.